Montessoria

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA

 

Príčina psychického rozvoja je vo vnútorných psychických silách dieťaťa, vonkajšie podnety prebudením záujmu dieťaťa iba naštartujú rozvoj. Ak sú u detí vnútorné pohnútky k práci nahradené vonkajšími (napr. odmeny, tresty, súperenie, známky…), pracovný inštinkt sa naruší. Činnosť sa potom stáva vynútenou prácou, ktorá spôsobuje vznik silných psychických zábran. 

“Človek v práci tvorí sám seba.”
“Za prácu neexistuje žiadna náhrada. Nedá sa nahradiť ani citom ani blahobytom. Ak ale dôjde k poruche pracovného inštinktu, nedá sa to nahradiť ani príkladom ani trestaním. Detský pracovný pud je dôkazom toho, že práca je inštinktívna a typická vlastnosť celého ľudského pokolenia.” 

Maria Montessori

 

Preto sa v Montessori škole dieťa nehodnotí ani slovne ani známkami. Učiteľ alebo materiál poskytuje dieťaťu spätnú väzbu a povzbudzuje ho k ďalšej práci. Odmenou pre dieťa je uspokojenie z činnosti samotnej. Vnútornou motiváciou je jeho vnútorná potreba rozvíjať sa, prejavujúca sa ako záujem. Predmety a činnosti v pripravenom prostredí sú prostriedkami rozvoja dieťaťa, upútajú jeho pozornosť a vyvolajú aktivitu, ktorá má za následok rozvíjajúcu skúsenosť.