Montessoria

SLOBODA

 

Dieťa v Montessori zariadení si slobodne, podľa svojich potrieb a záujmov vyberá činnosť, ktorej sa venuje tak dlho, ako potrebuje. Rozhoduje sa, kde a s kým bude pracovať. Dospelý nezasahuje do jeho samostatnej činnosti, pomáha, iba keď ho o to dieťa požiada. Sloboda v Montessori pedagogike je sloboda s obmedzeniami v podobe pravidiel, ktoré sú pre dieťa dobré a ktoré dieťa v procese výchovy dobrovoľne prijme, pretože ich pochopí ako prospešné. Slobodný výber činnosti je silným motivačným činiteľom. Dieťa si vyberá činnosť primeranú svojim schopnostiam, preto je v jeho silách ju zvládnuť. Pracuje s materiálom, ktorý ho upozorní na prípadnú chybu, opakuje cvičenie, pokým sa mu nepodarí nájsť správne riešenie. Nie je vystavené kritickému hodnoteniu učiteľa. To všetko vedie k tomu, že výsledky práce dieťa uspokojujú, prinášajú mu radosť a zvyšujú jeho sebaúctu. Spokojné dieťa je spontánne dobré. V slobodnej činnosti postupne vyvíja sebadisciplínu ako výsledok naplnenia vnútorných potrieb. Také dieťa nepotrebuje disciplínu nanútenú zvonku, zo strany učiteľa, ovláda svoje správanie, je samé sebe pánom, stáva sa vnútorne slobodným. K vnútornej slobode a disciplíne dieťa dospieva vlastnou aktivitou. Vynútená disciplína nemá pre dieťa cenu.