Montessoria

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MONTESSORI


Slovenská asociácia Montessori vznikla v roku 1998 ako občianske združenie za účelom všeobecnej podpory rozvoja Montessori pedagogiky na Slovensku. Zriaďovateľkou a riaditeľkou SAM je Soňa Bobeková, ktorá v roku 1993 založila niekoľko rokov viedla v Bratislave prvú (súkromnú) Montessori základnú školu s materskou školou na Slovensku.


Ciele sam

~ šírenie Montessori filozofie a metód výchovy a vzdelávania na Slovensku
~ prednášková činnosť
~ organizovanie kurzov Montessori pedagogiky na Slovensku
~ udržiavanie a sprostredkovanie kontaktov s Montessori školami v zahraničí
~ poradenská činnosť pre školy, ktoré sa rozhodli pracovať Montessori metódou
~ poradenská činnosť pre rodičov – Montessori doma

Pokiaľ nebudú vytvorené podmienky pre kvalitnejšie a rozsiahlejšie angažovanie sa dieťaťa na vlastnom vzdelávaní, ochudobníme výchovno-vzdelávací proces o jeho dôležitú výchovnú zložku a zložka vzdelávacia nebude efektívna. Tradičný spôsob vzdelávania naplní dieťa na krátku dobu informáciami, ale nerozvíja jeho osobnosť. Dieťa sa potrebuje a chce učiť, nie byť učené. Učenie sa je prostriedkom vnútorného vývinu, ktorý za dieťa nikto neurobí. Výsledkom učebného procesu má byť nie chodiaca encyklopédia, nie poslušné dieťa alebo apatický žiak, ktorý sa učí, pretože je to žiaduce, ale po všetkých stránkach rozvinutá, samostatne uvažujúca a konajúca osobnosť s veľkou sebaúctou a spontánnym záujmom o poznávanie a činnosť. Dieťa sa môže plne rozvinúť iba v slobodnej činnosti, ktorá mu dáva zmysel, ktorú robí s radosťou, ktorá ho rozvíja, čo sa stáva hnacím motorom jeho ďalšej činnosti. Nepochopenie tejto myšlienky vedie k obrovskému mrhaniu potenciálom detí.

Tradičná škola pripravuje väčšinu detí o radosť z učenia a práce a vedie ich k negatívnej skúsenosti, že je to nepríjemná povinnosť. Učí ich podvádzať, pretože dieťa intuitívne cíti, že učiteľa nezaujíma jeho rozvoj ale miera jeho poslušnosti a ochoty plniť si pamäť (z jeho hľadiska často nezmyselnými) informáciami v určenom rozsahu a čase.

 

Soňa Bobeková, riaditeľka SAM