Montessoria

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi účastníkom vzdelávacieho kurzu (ďalej klient) a Slovenskou Asociáciou Montessori (ďalej organizátor), adresa: Borinská 23, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Slovenská Asociácia Montessori – organizátor Občianske združenie Slovenská Asociácia Montessori je organizátorom podujatí a zabezpečuje účasť klientov na týchto podujatiach a to prostredníctvom úhrady poplatku za kurz (školné). Výška školného a jeho varianty, spôsob platby, kontakty a bankové údaje organizátora sú uvedené v zmluve medzi SAM a klientom a nachádzajú sa aj na webovej stránke www.montessoria.sk.

1.2. Podujatie
Podujatie je vzdelávací kurz prebiehajúci na území SR, ktorý má formu prednášok, seminárov alebo workshopov výchovno-vzdelávacieho charakteru. Predstavuje služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Aktuálny harmonogram kurzu (jednotlivé termíny) je uverejnený na internetovej stránke www.montessoria.sk.

1.3. Klient
Klient je záujemca o kurz, ktorý zaslaním online prihlášky na www.montessoria.sk prejaví svoj záujem o účasť na vzdelávacom kurze organizovanom SAM.

2. OBJEDNÁVKA

Klient si od SAM objednáva službu prostredníctvom online prihlášky na internetovej stránke www.montessoria.sk . Do 3 dní po odoslaní prihlášky pošle organizátor potvrdzujúci email , v ktorom oboznámi klienta so základnými organizačnými pokynmi, s termínmi kurzu a všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je aj poplatok za kurz (jeho rôzne varianty, z ktorých si môže klient vybrať) a spôsob a termín úhrady. Zároveň oboznámi klienta so spôsobom spracovania jeho osobných údajov a vyžiada si od neho jeho súhlas (zaslaný organizátorovi mailom a podpísaný buď elektronicky alebo pri prvom module kurzu).

3. PLATBA

3.1. Účasť na podujatí je umožnená zaplatením poplatku za školné (resp. variant školného podľa výberu klienta). Školné môže byť uhradené jednorazovou platbou alebo splátkami: 2 splátkami, 4 splátkami alebo viacerými splátkami.

3.2. Keď sa klient prihlási skôr ako 2 mesiace pred začiatkom kurzu, organizátor ho vyzve do určitého termínu uhradiť najprv zálohu v určenej výške na účet SAM. Organizátor zároveň klienta informuje o termíne splatnosti zvyšku poplatku za kurz alebo jeho časti, ak sa klient rozhodne platiť splátkami.

3.3. Do 3 dní po úhrade zálohy alebo poplatku za školné alebo jeho časti pošle organizátor klientovi potvrdzujúci email.

3.4. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Dokladom o zaplatení bezhotovostne je bankový výpis klienta. Doklad o zaplatení v hotovosti vydáva organizátor hneď po úhrade. Faktúra sa vydáva na žiadosť klienta.

3.5. Aktuálne ceny kurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.montessoria.sk.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1. Klient má po úhrade školného alebo jeho časti právo zúčastniť sa celého vzdelávacieho kurzu alebo jeho alikvotnej časti, ktorá bola zaplatená v jednej zo splátok.

4.2. Uhradením poplatku za školné vyjadruje klient súhlas s obchodnými podmienkami, s ktorými bol oboznámený v potvrdzujúcom emaile organizátora.

5. PRÁVA A  POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

5.1. Organizátor je povinný zabezpečiť podujatie v plánovanom a oznámenom termíne, rozsahu a kvalite.

5.2. Organizátor je povinný upovedomiť klienta o zrušení časti podujatia, ak závažné dôvody, ktoré k tomu vedú, nastanú vopred. Je zároveň povinný oznámiť náhradný termín.

5.3. Organizátor je povinný vydať príslušný doklad o absolvovaní kurzu, ak účastník splní všetky podmienky stanovené v zmluve.

6. ZRUŠENIE ČASTI PODUJATIA A JEHO NÁHRADA

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu podujatia v prípade závažných dôvodov, ktorými sú zlý zdravotný stav lektorky alebo extrémne počasie. V prípade, že sa tieto závažné dôvody, ktoré súvisia so zrušením a následnou zmenou termínu ponúkaného podujatia, objavia vopred, organizátor prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky a zároveň na webovej stránke montessoria.sk informuje klientov o zrušení podujatia a jeho náhradnom termíne.

7. ZMLUVA

7.1. Medzi Slovenskou asociáciou Montessori a klientom sa uzatvára zmluva na dobu trvania celého podujatia. Zmluvu je možné ukončiť iba vzájomnou dohodou.

7.2. V prípade, ak ukončenie zmluvy iniciuje objednávateľ, platia tieto podmienky: Ak sa účastník kurzu rozhodne zo závažných príčin zrušiť svoju účasť na kurze ešte pred začiatkom celého kurzu poplatok za školné, ktorý zaplatil, mu bude okrem sumy predstavujúcej výšku zálohy vrátený. Zaplatená záloha predstavuje storno poplatok a teda sa nevracia. Ak sa účastník rozhodne zrušiť svoju účasť počas kurzu, školné, ktoré už zaplatil, sa nevracia. Účastníci, ktorí platia pred jednotlivými modulmi (najmenšie splátky) majú storno poplatok vo výške zálohy. Ak sa účastník rozhodne kurz prerušiť, môže pokračovať v niektorom z nasledujúcich kurzov. Zaplatené školné bude prevedené na ďalší kurz, v ktorom môžu pokračovať. V prípade, ak sa v ďalšom kurze zvýši cena alebo počet modulov, účastníci, ktorí zaplatili celé školné (jednorázovo alebo v splátkach), nemusia nič doplácať.

Účastník, ktorý platí v menších splátkach ako je výška jednorazového školného  a  preruší svoju účasť na kurze, je povinný ďalej platiť dohodnuté splátky a zameškané moduly si môže nahradiť na niektorom z ďalších kurzov. Ak tak neurobí a bude chcieť pokračovať v ďalšom kurze, bude musieť platiť aktuálne školné daného kurzu, v ktorom si neabsolvované moduly svojho pôvodného kurzu nahrádza. Jednotlivé splátky sa teda platia bez ohľadu na účasť na konkrétnom module. Účastník si môže moduly, ktoré z nejakých dôvodov nemohol absolvovať, nahradiť v jednom z 2 ďalších kurzov Montessori pedagogiky organizovaných SAM, ktoré nasledujú po kurze, na ktorý sa účastník prihlásil.

7.3. V prípade ak ukončenie zmluvy iniciuje poskytovateľ, je ten povinný vrátiť objednávateľovi sumu vo výške poplatku za zvyšné moduly vzdelávacieho kurzu, ktoré sa neuskutočnili, teda moduly 1 – 20. V 4 termínoch kurzu prebieha opakovanie spojené so skúškami (7 dní). Vrátenie relevantnej sumy prebieha spravidla bezhotovostne, na účet, z ktorého klient uhradil školné, prípadne na požiadanie klienta na iný účet.   

7.4. Výpovedná lehota zmluvy je jednomesačná a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Spoločnosť Slovenská Asociácia Montessori, ako organizátor Podujatí v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje klientov predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko a poštová adresa, telefonický a mailový kontakt, dátum narodenia,  číslo OP, prax s deťmi, vzdelanie a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, vypracovania zmluvy, zasielania informačných mailov a  vyhodnotenie predpokladov klienta na úspešné absolvovanie štúdia.

8.2. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom Prihlášky nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch. 

8.3. Odsúhlasením informácií o spôsobe spracovania jeho osobných údajov, s ktorými organizátor oboznámil klienta pri potvrdzujúcom emaile, a tiež zaplatením školného alebo jeho časti udeľuje klient v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva klienta podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči klientovi zaplatením školného alebo
jeho časti na účet organizátora (SAM). Klient tým vyjadruje skutočnosť, že si tieto všeobecné obchodné
podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Bratislave dňa 1. 8. 2019