Montessoria

PRIPRAVENÉ PROSTREDIE

 

Pripravené prostredie je prostredie priaznivé k vývinovým potrebám dieťaťa: stimuluje jeho prirodzený záujem a umožňuje mu dostatok pohybu, zaujímavú, slobodne vybranú a nezávislú činnosť (so žiadnou alebo minimálnou intervenciou dospelého) spojenú s objavovaním a výskumom a potrebnú spätnú väzbu o úspešnosti. Pripravené prostredie zahŕňa určitým spôsobom zariadené priestory, špeciálne učebné pomôcky, vekovo zmiešaný kolektív detí a „pripravených“ učiteľov (učiteľov, ktorí zvnútornili princípy Montessori pedagogiky a riadia sa nimi). Zariadenie predstavujú otvorené skrinky s policami, ktoré premysleným usporiadaním členia veľký priestor triedy na menšie oddelenia a poskytujú deťom určité súkromie. V každom oddelení sú v policiach uložené pomôcky z nejakej oblasti. V materskej škole sú to: pomôcky s predmetmi praktického života, pomôcky na zjemnenie zmyslov, pomôcky na matematiku, jazykovú výchovu, pomôcky z oblasti prírody a kultúry, pomôcky na hudobnú a výtvarnú výchovu. Na základnej škole pribudnú ďalšie materiálové oblasti. Učiteľ vysvetlí jednotlivým deťom alebo menším skupinkám (2 – 3 deti) prácu s pomôckami a keď sa uistí, že deti porozumeli, nechá ich pracovať samé. Deti sú vedené k tomu, aby pomôcku po ukončení činnosti odniesli na to isté miesto. V materskej škole je väčšinou aj kuchynská linka s dresom, kútik pre vaničku na pranie, malý sušiak na sušenie vypraných vecí. Výška nábytku je primeraná výške detí, všetko v triede je pripravené pre nezávislú činnosť detí bez pomoci učiteľa. Optimálne zostavené učebné prostredie v spojení s vnútornými psychickými silami dieťaťa vedú k jeho normálnemu vývinu, k rozvoju jeho zručností, k celkovej kultivácii osobnosti.