Montessoria

DIPlomový kurz montessori

VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORI VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

 

Časový rámec vzdelávania: apríl 2022  december 2023
Dĺžka kurzu: 47 dní (= 23 modulov, 1 modul = 1 víkend) 

Cieľ kurzu: 

poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie.  Prostredníctvom workshopov účastníci kurzu získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov v materských školách. Súčasťou kurzu sú aj hospitácie v Montessori materských školách (4 dni) a Montessori základných školách (1 deň).  Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžku podobných kurzov v Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.  Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom Kurz končí záverečnými skúškami, ktoré majú formu opakovania celého učiva formou prezentácií aktivít s didaktickým materiálom (praktická časť) a individuálnych výstupov (teoretická časť). Po úspešnom zvládnutí skúšok dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie o absolvovaní kurzu (s číslom akreditácie MŠSR) a diplom SAM. 

Koncepcia Montessori pedagogiky 1 25.- 26. 5. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 2 1. - 2. 6. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 3 15. - 16. 6. 2024
Cvičenia praktického života 1 22.- 23. 6. 2024
Cvičenia praktického života 2 7. - 8. 9. 2024
Zmyslová výchova 1 28. - 29. 9. 2024
Zmyslová výchova 2 26. - 27. 10. 2024
Zmyslová výchova 3 23. - 24. 11. 2024
Zmyslová výchova 4 14. - 15. 12. 2024
Opakovanie/skúšky (CPŽ + ZV) 11. - 12. 1. 2025
Aritmetika 1 8. - 9. 2. 2025
Aritmetika 2 8. - 9. 3. 2025
Aritmetika 3 5. - 6. 4. 2025
Aritmetika 4 26. - 27. 4. 2025
Aritmetika 5 24. - 25. 5. 2025
Aritmetika 6 21. - 22. 6. 2025
Opakovanie/skúšky (A) 6. - 7. 9. 2025
Jazyková výchova 1 27. - 28. 9. 2025
Jazyková výchova 2 25. - 26. 10. 2025
Jazyková výchova 3 22. - 23. 11. 2025
Hudobná výchova 13. - 14. 12. 2025
Opakovanie/skúšky (JV) 17. - 18. 1. 2026
Svet okolo nás 1 14. - 15. 2. 2026
Svet okolo nás 2 14. - 15. 3. 2026
Výtvarná výchova 11. - 12. 4. 2026
Záverečné skúšky 30. - 31. 5. 2026

Lektor

Soňa Bobeková

Soňa Bobeková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave. V roku 1993 zriadila Súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006. V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori za účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku. Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 — 6 rokov. Je absolventkou českého Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009). V rokoch 2010 – 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami  niekoľkých Montessori vzdelávaní (napr. Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6, 6 — 12, 12 — 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií. V rokoch 2015 – 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3  6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori výcvikového centra Montessori Institute v Prague. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 30 rokov. Pred svojím pôsobením v Prahe viedla Montessori kurzy pre vek 3  6 v Londýne a v juhovýchodnej Ázii.

Čas konania kurzu:
sobota: 9.00 — 18.00
nedeľa: 8.00 — 17.00

Miesto konania kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu:
1 platba: 1. 610,- Eur
2 platby: 2 x 870,- Eur
4 platby: 4 x 460,- Eur
21 platieb: 250,- (záloha) + 20 x 85 Eur