Montessoria

Na stránke ešte usilovne pracujeme, poprosíme o trpezlivosť, ďakujeme :)

DIPlomový kurz montessori

VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORI VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

 

Časový rámec vzdelávania: apríl 2022  december 2023
Dĺžka kurzu: 47 dní (= 23 modulov, 1 modul = 1 víkend) 

Cieľ kurzu: 

poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie.  Prostredníctvom workshopov účastníci kurzu získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov v materských školách. Súčasťou kurzu sú aj hospitácie v Montessori materských školách (4 dni) a Montessori základných školách (1 deň).  Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžku podobných kurzov v Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.  Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom Kurz končí záverečnými skúškami, ktoré majú formu opakovania celého učiva formou prezentácií aktivít s didaktickým materiálom (praktická časť) a individuálnych výstupov (teoretická časť). Po úspešnom zvládnutí skúšok dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie o absolvovaní kurzu (s číslom akreditácie MŠSR) a diplom SAM. 

A skupina B skupina
1. Koncepcia Montessori pedagogiky 1 9. — 10. 4. 2022 23. — 24. 4. 2022
2. Koncepcia Montessori pedagogiky 2 7. — 8. 5. 2022 14. — 15. 5. 2022
3. Koncepcia Montessori pedagogiky 3 4. — 5. 6. 2022 11. — 12. 6. 2022
4.  Cvičenia praktického života 1 25. — 26. 6. 2020 2. — 3. 7. 2022
5. Cvičenia praktického života 2 3. — 4. 9. 2022 10. — 11. 9. 2022
6. Zmyslová výchova 1 24. — 25. 9. 2022 1. — 2. 10. 2022
7. Zmyslová výchova 2 15. — 16. 10. 2022 22. —  23. 10. 2022
8. Zmyslová výchova 3 5. — 6. 11. 2022 12. — 13. 11. 2022
9. Zmyslová výchova 4 3. — 4. 12. 2022 10. — 11. 12. 2022
Opakovanie / skúšky 1 14. — 15. 1. 2023 21. — 22. 1. 2023
10. Aritmetika 1 11. — 12. 2. 2023 18. — 19. 2. 2023
11. Aritmetika 2 11. — 12. 3. 2023 18. — 19. 3. 2023
12. Aritmetika 3 15. — 16. 4. 2023 22. — 23. 4. 2023
13. Aritmetika 4 13. — 14. 5. 2023 20. — 21. 5. 2023
14.  Aritmetika 5 10. — 11. 6. 2023 17. — 18. 6. 2023
Opakovanie/skúšky 2 24. — 25. 6. 2023 1. — 2. 7. 2023
15. Jazyková výchova 1 2. — 3. 9. 2023  9. — 10. 9. 2023
16. Jazyková výchova 2 23. — 24. 9. 2023 30. 9. — 1. 10. 2023
17. Jazyková výchova 3 14. — 15. 10. 2023 21. — 22. 10. 2023 
Opakovanie/skúšky 3  4. — 5. 11. 2023 11. — 12. 11. 2023
18. Príroda a kultúra 1 25. — 26. 11. 2023 2. — 3. 12. 2023
19. Príroda a kultúra 2 13. — 14. 1. 2024 20. — 21.1. 2024
20. Hudobná a výtvarná výchova  3. — 4. 2. 2024 10. — 11. 2. 2024

Lektor

Soňa Bobeková

Soňa Bobeková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave. V roku 1993 zriadila Súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006. V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori za účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku. Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 — 6 rokov. Je absolventkou českého Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009). V rokoch 2010 – 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami  niekoľkých Montessori vzdelávaní (napr. Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6, 6 — 12, 12 — 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií. V rokoch 2015 – 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3  6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori výcvikového centra Montessori Institute v Prague. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 30 rokov. Pred svojím pôsobením v Prahe viedla Montessori kurzy pre vek 3  6 v Londýne a v juhovýchodnej Ázii.

Čas konania kurzu:
sobota: 9.00 — 18.00
nedeľa: 8.00 — 17.00

Miesto konania kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu:
1 platba: 1. 610,- Eur
2 platby: 2 x 870,- Eur
4 platby: 4 x 460,- Eur
21 platieb: 250,- (záloha) + 20 x 85 Eur