Montessoria

(14. národný kurz Montessori pedagogiky)

VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORIOVEJ
VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
(inovačné vzdelávanie)

 
Inovačné vzdelávanie sa v Slovenskej Montessori asociácii organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 a § 56 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz je akreditovaný MŠSR.
 

Rozsah vzdelávania: 542 hodín, z toho:

prezenčná forma (408 hod.)
~ prednášky + prezentácie aktivít s didaktickým materiálom + cvičenia s didaktickým materiálom: 51 dní (v priebehu 2,5 roka, priemerne 1 víkend v mesiaci)
~ hospitácie v Montessori zariadeniach: 4 x MŠ a 1 x ZŠ 5 dní

dištančná forma (134 hod.)
~ čítanie určenej literatúry + vypracovanie štruktúrovaných poznámok z prečítaného
~ vypracovanie metodík k aktivitám s didaktickým materiálom
~ štruktúrované záznamy z hospitácií 
 zhotovenie 3 didaktických pomôcok

Cieľ inovačného vzdelávania:
poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemcovia získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.

Ukončenie inovačného vzdelávania:
Po každej tematickej časti kurzu vzdelávania bude opakovanie spojené so skúškami, ktoré majú formu  prezentácií aktivít s didaktickým materiálom. Na záver kurzu prebehnú záverečné skúšky zamerané na teoretické vedomosti z oblasti koncepcie Montessori pedagogiky a ich aplikáciu v praxi.

Po úspešnom zvládnutí skúšok dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, Osvedčenie o absolvovaní kurzu s číslom oprávnenia MŠSR.

Čas kurzu:
sobota: 9.00 – 18.00 (obedná prestávka 13.00 – 14.00)
nedeľa: 8.00 – 17.00 (obedná prestávka 12.00 – 13.00)

Miesto kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu, možnosti platby:
1 platba: 1.840,- Eur
2 platby: 2 x 1000,- Eur
4 platby: 4 x 550,- Eur
22 platieb: 22 x 110,- Eur

LEKTOR

Soňa Bobeková

Soňa Bobeková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave. V roku 1993 zriadila Súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006. V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori za účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku. Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 — 6 rokov. Je absolventkou českého Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009). V rokoch 2010 – 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami  niekoľkých Montessori vzdelávaní (napr. Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6, 6 — 12, 12 — 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií. V rokoch 2015 – 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori výcvikového centra Montessori Institute v Prague. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 30 rokov. Pred svojím pôsobením v Prahe viedla Montessori kurzy pre vek 3 — 6 v Londýne a v juhovýchodnej Ázii.


HARMONOGRAM  vzdelávania 

Koncepcia Montessori pedagogiky 1 6. - 7. 4. 2024, 8.- 9. 6. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 2 11. - 12. 5. 2024, 15. - 16. 6. 2024
Koncepcia Montessori pedagogiky 3 1. - 2. 6. 2024
Cvičenia praktického života 1 22. - 23. 6. 2024
Cvičenia praktického života 2 7. - 8. 9. 2024
Zmyslová výchova 1 28. - 29. 9. 2024
Zmyslová výchova 2 26. - 27. 10. 2024
Zmyslová výchova 3 23. - 24. 11. 2024
Zmyslová výchova 4 14.- 15. 12. 2024
Opakovanie/skúšky (CPŽ + ZV) 11. - 12. 1. 2025
Aritmetika 1 8. - 9. 2. 2025
Aritmetika 2 8. - 9. 3. 2025
Aritmetika 3 5. - 6. 4. 2025
Aritmetika 4 26. - 27. 4. 2025
Aritmetika 5 24. - 25. 5. 2025
Aritmetika 6 21. - 22. 6. 2025
Opakovanie/skúšky (A) 6. - 7. 9. 2025
Jazyková výchova 1 27. - 28. 9. 2025
Jazyková výchova 2 25. - 26. 10. 2025
Jazyková výchova 3 22. - 23. 11. 2025
Hudobná výchova 13.- 14. 12. 2025
Opakovanie/skúšky (JV) 17. - 18. 1. 2026
Svet okolo nás 1 14. - 15. 2. 2026
Svet okolo nás 2 14.- 15. 3. 2026
Výtvarná výchova 11.- 12. 4. 2026
Záverečné opakovanie/skúšky 27. - 28. 6. 2026