Montessoria

Na stránke ešte usilovne pracujeme, poprosíme o trpezlivosť, ďakujeme :)

VYUŽITIE PRINCÍPOV PEDAGOGIKY MÁRIE MONTESSORIOVEJ VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov (podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, § 2).


Inovačné vzdelávanie
sa v Slovenskej Montessori asociácii organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 a § 56 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz je akreditovaný MŠSR. 


Rozsah vzdelávania
490 hodín, z toho:

prezenčná forma (356 hod.)
~ prednášky + prezentácie aktivít s didaktickým materiálom + cvičenia s didaktickým materiálom: 47 dní (v priebehu 2 rokov, priemerne 1 víkend v mesiaci)
~ hospitácie v Montessori zariadeniach: 4 x MŠ a 1 x ZŠ 5 dní

dištančná forma (134 hod.)
~ čítanie určenej literatúry + vypracovanie štruktúrovaných poznámok z prečítaného
~ vypracovanie metodík k aktivitám s didaktickým materiálom
~ štruktúrované záznamy z hospitácií – zhotovenie 3 didaktických pomôcok

Cieľ inovačného vzdelávania:
poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemcovia získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.


Ukončenie inovačného vzdelávania:
Po každej tematickej časti kurzu bude opakovanie spojené so skúškami, ktoré majú formu  prezentácií aktivít s didaktickým materiálom (praktická časť) a individuálnych výstupov (teoretická časť).  Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Čas kurzu:
sobota: 9.00 – 18.00 (obedná prestávka 13.00 – 14.00)
nedeľa: 8.00 – 17.00

Miesto kurzu:
Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu, možnosti platby:
1 platba: 1.610,- Eur
2 platby: 2 x 870,- Eur
4 platby: 4 x 460,- Eur
20 platieb: 20 x 100,- Eur

LEKTOR

Soňa Bobeková

Soňa Bobeková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave. V roku 1993 zriadila Súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006. V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori za účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku. Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 — 6 rokov. Je absolventkou českého Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009). V rokoch 2010 – 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami  niekoľkých Montessori vzdelávaní (napr. Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6, 6 — 12, 12 — 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií. V rokoch 2015 – 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori výcvikového centra Montessori Institute v Prague. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 30 rokov. Pred svojím pôsobením v Prahe viedla Montessori kurzy pre vek 3 — 6 v Londýne a v juhovýchodnej Ázii.


Harmonogram kurzu:

Opakovanie / skúšky 1 (CPŽ a ZV) 14. — 15. 1. 2023
Hudobná výchova 11. — 12. 2. 2023
Aritmetika 1 11. — 12. 3. 2023
Aritmetika 2 15. — 16. 4. 2023
Aritmetika 3 13. — 14. 5.2023
Aritmetika 4 3.— 4. 6. 2023
Aritmetika 5 24. — 25. 6. 2023
Opakovanie / Skúšky Aritmetika 9. — 10. 9. 2023
Jazyková výchova 1 7. — 8. 10. 2023
Jazyková výchova 2 4. — 5. 11. 2023
Jazyková výchova 3 2. — 3. 12. 2023
Opakovanie / skúšky Jazyková výchova 20. — 21. 1. 2024
Zemepis 10. — 11. 2. 2024
Biológia 9. — 10. 3. 2024
Záverečné Skúšky (Koncepcia MP) 27. 4. 2024