Montessoria

Na stránke ešte usilovne pracujeme, poprosíme o trpezlivosť, ďakujeme :)

Kurz Montessori pedagogiky pre prácu s deťmi vo veku 3 – 6 rokov

Kurz je obsahom a časovou dotáciou identický s kurzom s názvom Využitie Princípov pedagogiky Márie Montessoriovej vo vzdelávacích programoch predprimárneho vzdelávania, ktorý je akreditovaný MŠSR pod číslom 6/2023 – IV. ako inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, avšak podľa zákona 138/2019 Z.z. akreditácia platí iba pre kvalifikovaných záujemcov o kurz. Z dôvodu veľkého záujmu o Montessori vzdelávanie pre prácu s deťmi vo veku 3 – 6 rokov aj z radov osôb bez pedagogickej a odbornej kvalifikácie sme vytvorili 2 identické kurzy (s odlišnými názvami), ktoré budú prebiehať paralelne, v odlišných termínoch.


Podmienkou účasti na kurze
s názvom Kurz Montessori pedagogiky pre prácu s deťmi vo veku 3 – 6 r. je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Rozsah kurzu: 47 dní = 23 modulov + hospitácie + určené práce

Cieľ kurzu:
poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemcovia získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách. 

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách. 

Po každej tematickej časti kurzu bude opakovanie spojené so skúškami, ktoré majú formu prezentácií aktivít s didaktickým materiálom (praktická časť) a individuálnych výstupov (teoretická časť).

Ukončenie kurzu:
Po úspešnom zvládnutí  záverečných skúšok dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií diplom Slovenskej asociácie Montessori.

Čas kurzu:
sobota: 9.00 – 18.00 (obedná prestávka 13.00 – 14.00)
nedeľa: 8.00 – 17.00

Miesto kurzu:

Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu, možnosti platby:
1 platba: 1.610,- Eur
2 platby: 2 x 870,- Eur
4 platby: 4 x 460,- Eur
20 platieb: 20 x 100,- Eur


Lektor

Soňa Bobeková

Soňa Bobeková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave. V roku 1993 zriadila Súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006. V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori za účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku. Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 — 6 rokov. Je absolventkou českého Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009). V rokoch 2010 – 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami  niekoľkých Montessori vzdelávaní (napr. Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6, 6 — 12, 12 — 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií. V rokoch 2015 – 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori výcvikového centra Montessori Institute v Prague. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 30 rokov. Pred svojím pôsobením v Prahe viedla Montessori kurzy pre vek 3 — 6 v Londýne a v juhovýchodnej Ázii.

 
Harmonogram kurzu:

1. Koncepcia Montessori pedagogiky 1 23. — 24. 4. 2022
2. Koncepcia Montessori pedagogiky 2 14. — 15. 5. 2022
3. Koncepcia Montessori pedagogiky 3 11. — 12. 6. 2022
4.  Cvičenia praktického života 1 2. — 3. 7. 2022
5. Cvičenia praktického života 2 10. — 11. 9. 2022
6. Zmyslová výchova 1 1. — 2. 10. 2022
7. Zmyslová výchova 2 22. —  23. 10. 2022
8. Zmyslová výchova 3 12. — 13. 11. 2022
9. Zmyslová výchova 4 10. — 11. 12. 2022
Opakovanie / skúšky 1 21. — 22. 1. 2023
10. Aritmetika 1 18. — 19. 2. 2023
11. Aritmetika 2 18. — 19. 3. 2023
12. Aritmetika 3 15. — 16. 4. 2023
13. Aritmetika 4 13. — 14. 5. 2023
14. Aritmetika 5 10. — 11. 6. 2023
15. Hudobná výchova a výtvarná výchova 1. — 2. 7. 2023
Opakovanie / skúšky 2 16. 9 — 17. 9. 2023
16. Jazyková výchova 1 7. — 8. 10. 2023
17. Jazyková výchova 2 28. — 29. 10. 2023
18. Jazyková výchova 3 18. — 19. 11. 2023
Opakovanie / skúšky 3  9. — 10. 12. 2023
19. Príroda a kultúra 1 20. — 21. 1. 2024
20. Príroda a kultúra 2 10. — 11. 2. 2024
Záverečné skúšky 25. 2. 2024